Individ & Företagstjänst i Karlstad AB

Individ & Företagstjänst i Karlstad AB är ett litet värmländskt företag som under många år varit en samarbetspartner för både arbetssökande och arbetsgivare. Genom coachning och matchning har vi under åren hjälpt många arbetssökande att hitta ny väg in i arbetslivet och många företag har fått hjälp med rekrytering av personal.

Individ & Företagstjänst är ett innovativt företag. Vår affärsidé är att ständigt utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till att arbetssökande och arbetsgivare möts. Företaget arbetar huvudsakligen med olika typer av arbetsmarknadsrelaterade insatser på uppdrag av arbetsförmedlingen och med rekryteringsuppdrag från privata arbetsgivare. När det efterfrågas utför vi också arbetsförmågebedömning med orienterande, vägledande och rehabiliterande insatser.

Idag märker vi en ökad efterfrågan av att få yrkeskunskaper kvalitetskontrollerade och utvärderade. Många människor har skaffat sig kunskap och erfarenhet inom olika yrken utan formell utbildning och många har en formell utbildning men saknar yrkeserfarenhet. Hos Individ & Företagstjänst finns jobbcoacher som arbetar aktivt med att ta fram praktikplatser till deltagarna för möjlighet att prova ett jobb, testa sina kunskaper, få hjälp med studieplanering, få kompetenshöjning och inte minst personlig marknadsföring inför en anställningsmöjlighet. Vår erfarenhet säger oss att arbetsgivare generellt sett har en positiv inställning till en praktikperiod som ett underlag inför en anställning.

I samband med nyanställning av personal erbjuder vi både arbetsgivare och arbetssökande våra tjänster inom rekrytering och urval. Vi arbetar också med olika typer av personalrelaterade frågor för anställd personal. För privatpersoner som önskar personliga samtal i samband med förändringar i yrkeslivet erbjuder vi personlig coachning vid ett enstaka tillfälle eller en serie samtal. Den enskildes, alternativt arbetsgivarens, behov är alltid utgångspunkten för våra insatser och för oss utgör en kontinuerlig och aktiv dialog med kunden basen i allt vårt arbete.

Vårt företag präglas av:

  • platt organisation
  • korta beslutsvägar
  • prestigelöst arbetssätt
  • lösningsfokuserat arbetssätt
  • våra kunder är en del av vårt lärande
  • flexibilitet och samarbete
  • dialog, vårt viktigaste arbetsredskap

Hos oss jobbar personal som är trygga i sig själva och i sin yrkesroll. Vi är väl medvetna om att vi arbetar tillsammans med våra kunder med målsättningen att nå önskat resultat på kortast möjliga tid. För oss är alla uppdrag en viktig utmaning som ställer stora krav på vår yrkesskicklighet.